اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
بهمن يعقوبي حسابدار 08433822461 107
مجتبي مرادپور كارپرداز 08433822461 110
زينب حسيني حسابدار 08433822461 109
كريم تباك مسئول دبيرخانه 08433822461 113
ياسين  ابراهيمي متصدي صدور پروانه 08433822461 136
شهرام  صفري متصدي امورحقوقی 08433822461 114
كيومرث شكري كارشناس فني وعمران 08433822461 127
نوراله سليماني كارشناس فني وعمران 08433822461 126
ابراهيم چاوشي انبار دار 08433822461 124
سید مهدی موسوی مسئول ماشین الات 120

1 2