نام : حجت

 نام خانوادگي : شاکیان

 سمت : شهردار مهران

 تحصيلات : فوق لیسانس برنامه ريزي شهري

 شماره تماس : 08433825361

 شماره داخلی : 133

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست