نام : سيدجابر

 نام خانوادگي : موسوي

 سمت : معاون و مسئول امور اداري

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 111

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست