نام : علي

 نام خانوادگي : زرگوشي

 سمت : ذيحساب و مسئول مالي

 تحصيلات : كارشناسي

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 106

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست