نام : فرهاد

 نام خانوادگي : نريماني

 سمت : مسئول خدمات شهري

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 117

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست