نام : محمد علي

 نام خانوادگي : دلاوري

 سمت : مسئول امور عمران

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 125

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست