نام : حيدر

 نام خانوادگي : ناصري

 سمت : مسئول درآمد

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 145

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست