نام : مسعود

 نام خانوادگي : انصاري

 سمت : مسئول امورفني و شهرسازي

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 135

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست