نام : عادل

 نام خانوادگي : عشرتي فرد

 سمت : مسئول حراست

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822485

 شماره داخلی : 116

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست