نام : جعفر

 نام خانوادگي : شيرمحمدي

 سمت : مسئول امورقراردادها

 تحصيلات : ليسانس

 شماره تماس : 08433822461

 شماره داخلی : 123

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست