نام : رضا

 نام خانوادگي : جعفري

 سمت : دفتر شهردار

 تحصيلات : ديپلم

 شماره تماس : 08433822611

 محل خدمت : مهران

 نام ارگان : شهرداري مهران

<< بازگشت به ليست